Category: Audio
4814249d: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
35132546: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio

मन्दिरै मन्दिर को पनौति, मुटु को टुक्रा जस्ती मायालु छन एउटी ।

e615260e: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio

9a141717: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio

In truth, the mistake is mine,

7a80053: Saturday, August 05, 2017, 10:51:48 AM in Audio

662265e8: Wednesday, June 28, 2017, 08:16:16 PM in Audio

The way music dance

 

e0831ec: Friday, May 26, 2017, 11:46:40 AM in Audio

5876407: Tuesday, May 23, 2017, 10:55:17 PM in Audio

9e7983c: Monday, May 22, 2017, 11:17:53 AM in Audio

e2820a2: Tuesday, May 16, 2017, 08:22:41 PM in Audio

Try to catch the words