म एक बाहाना हु
1743e6: Wednesday, June 21, 2017, 08:48:57 PM in मेरो स्तम्व

म एक बाहाना हु,
गर्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
म एक कल्पना हु,
सोच्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक निमित्त हु,
म त केबल एक पात्र हु,
सन्चालक त आरु कोहि छ याहाँ,
हल्लामा पिल्सिएको एक हल्ला हु म,
बोल्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
सुनसानमा एक्लिएको एकलकाटे हु म,
एक्लाउने त अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक चालक हु,
म त केबल एक नमुना हु,
सुत्राधार त अरु कोहि छ याहाँ,
जन्म र मृतुको विचमा जिएको जनावर हु म,
जगाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
माटो र हावाको विचमा अडिएको आकाश हु म,
अडाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक चिन्तन हु,
म त केबल बाहाना हु,
गराउने त अरु कोहि छ याहाँ,
समुन्द्रबाट हल्लिएको हावा हु म,
हल्लाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
बर्माण्डमा छरिएको ज्वति हु म,
जल्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक मात्र हु,
म त केबल एक विश्वश हु,
आधार त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,
म त केबल एक बाहाना हु ।

More blogs
aa14b3: Sunday, August 06, 2017, 01:49:43 AM in From books
d310d9: Saturday, August 05, 2017, 11:51:48 AM in Audio
0227e7: Wednesday, July 19, 2017, 10:00:40 PM in मेरो स्तम्व
633264: Tuesday, July 04, 2017, 10:57:26 PM in From books
6e29a9: Wednesday, June 28, 2017, 09:16:16 PM in Audio
f74417: Wednesday, June 21, 2017, 08:48:57 PM in मेरो स्तम्व
6747c6: Saturday, June 17, 2017, 01:22:53 PM in From books
d946d4: Friday, May 26, 2017, 12:46:40 PM in Audio
f74417: Friday, May 26, 2017, 11:47:09 AM in From books
d946d4: Wednesday, May 24, 2017, 07:14:17 PM in मेरो स्तम्व