म एक बाहाना हु
8217516: Wednesday, June 21, 2017, 08:48:57 PM in मेरो स्तम्व

म एक बाहाना हु,
गर्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
म एक कल्पना हु,
सोच्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक निमित्त हु,
म त केबल एक पात्र हु,
सन्चालक त आरु कोहि छ याहाँ,
हल्लामा पिल्सिएको एक हल्ला हु म,
बोल्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
सुनसानमा एक्लिएको एकलकाटे हु म,
एक्लाउने त अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक चालक हु,
म त केबल एक नमुना हु,
सुत्राधार त अरु कोहि छ याहाँ,
जन्म र मृतुको विचमा जिएको जनावर हु म,
जगाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
माटो र हावाको विचमा अडिएको आकाश हु म,
अडाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक चिन्तन हु,
म त केबल बाहाना हु,
गराउने त अरु कोहि छ याहाँ,
समुन्द्रबाट हल्लिएको हावा हु म,
हल्लाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
बर्माण्डमा छरिएको ज्वति हु म,
जल्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक मात्र हु,
म त केबल एक विश्वश हु,
आधार त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,
म त केबल एक बाहाना हु ।

More blogs
011383d: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
f214921: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
7e150f6: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
1314085: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
9c29183: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व
2b14524: Friday, October 06, 2017, 12:27:55 PM in मेरो स्तम्व
ec1275d: Wednesday, October 04, 2017, 09:18:46 PM in मेरो स्तम्व
7e150f6: Friday, September 08, 2017, 11:44:31 AM in मेरो स्तम्व
82162aa: Sunday, August 06, 2017, 01:49:43 AM in From books
0716377: Saturday, August 05, 2017, 11:51:48 AM in Audio