एक शब्द

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
1f190e: Friday, October 06, 2017, 12:27:55 PM in मेरो स्तम्व
c5131c: Wednesday, October 04, 2017, 09:18:46 PM in मेरो स्तम्व
6747c6: Sunday, October 01, 2017, 12:08:40 PM in Pictures
18332b: Friday, September 08, 2017, 11:44:31 AM in मेरो स्तम्व
d64045: Sunday, August 06, 2017, 01:49:43 AM in From books
633264: Saturday, August 05, 2017, 11:51:48 AM in Audio
d946d4: Wednesday, July 19, 2017, 10:00:40 PM in मेरो स्तम्व
9a5211: Tuesday, July 04, 2017, 10:57:26 PM in From books
c050c7: Wednesday, June 28, 2017, 09:16:16 PM in Audio