एक शब्द
58561ae: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
0716377: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
001686f: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
be23283: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
1521234: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
e123365: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
ca321f1: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
5236172: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
373521b: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
fe33073: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
4e5624b: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व