एक शब्द
74172656: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
f0139416: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
5114102c: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
08128929: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
99130260: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
fa14951e: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
82134696: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
0c13880a: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
6c13681d: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
39121648: Monday, October 23, 2017, 11:16:45 PM in मेरो स्तम्व
5117275a: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व