एक शब्द
752017b: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
3272bb: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
978278: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
9386db: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
978278: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
852024d: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व
4381ec: Friday, October 06, 2017, 12:27:55 PM in मेरो स्तम्व
7f6139: Wednesday, October 04, 2017, 09:18:46 PM in मेरो स्तम्व
2a8838: Friday, September 08, 2017, 11:44:31 AM in मेरो स्तम्व
549122: Sunday, August 06, 2017, 01:49:43 AM in From books
81952b: Saturday, August 05, 2017, 11:51:48 AM in Audio