एक शब्द
353377a: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
a847f: This week, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
5816778: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
8f17953: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
ee185cc: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
0716377: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
813389f: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व
bf17482: Friday, October 06, 2017, 12:27:55 PM in मेरो स्तम्व
901433c: Wednesday, October 04, 2017, 09:18:46 PM in मेरो स्तम्व
31187fe: Friday, September 08, 2017, 11:44:31 AM in मेरो स्तम्व
ce183de: Sunday, August 06, 2017, 01:49:43 AM in From books