एक शब्द
7d166112: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
df1315d7: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
4f134087: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
39121648: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
3112290c: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
2914269f: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
0e12889f: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
ff133349: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
a0130887: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
001164e2: Monday, October 23, 2017, 11:16:45 PM in मेरो स्तम्व
b2166253: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व