एक शब्द
4d11992e: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
a8780e8: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
81812e7: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
6c73329: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
6c73329: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
02841a3: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
fe8498c: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
7691434: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
1f88050: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
507070e: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
fe12002d: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व