Category: Audio
4e15569c: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
e914484f: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio

मन्दिरै मन्दिर को पनौति, मुटु को टुक्रा जस्ती मायालु छन एउटी ।

8618905d: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio

811517c8: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio

In truth, the mistake is mine,

e98447e: Saturday, August 05, 2017, 10:51:48 AM in Audio

f52815b1: Wednesday, June 28, 2017, 08:16:16 PM in Audio

The way music dance

 

51874ef: Friday, May 26, 2017, 11:46:40 AM in Audio

b6810ed: Tuesday, May 23, 2017, 10:55:17 PM in Audio

368482e: Monday, May 22, 2017, 11:17:53 AM in Audio

22870fb: Tuesday, May 16, 2017, 08:22:41 PM in Audio

Try to catch the words