एक शब्द
dc18785d: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व

हुनत शब्द न हो तर मिलाऊन सोच्न पर्छ,
शब्द न हो, बोल्न त झन समजनु नै पर्दछ,

एक शब्दबाट सृजित सृष्टि हो,
एकै शब्दबाट समात्त हुन सक्छ ।

More blogs
5915576f: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
dc1589a5: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
2d1449ff: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
da1472a9: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
13189116: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
f1149087: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
421518d6: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
1015289d: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
a91362be: Monday, October 23, 2017, 11:16:45 PM in मेरो स्तम्व
441879a2: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व